Yunshu Zhang Performance

Yunzhu Zhang holding her instrument